Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä

24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Salmisen Puutyö Oy (Y-tunnus: 0552472-7)

Uudensillantie 30

14690 Torvoila

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Ville Salminen

ville.salminen@salmisenpuutyo.fi

040 546 3346

Rekisterin nimi 

Salmisen Puutyö Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen (Henkilötietolaki (523/1999) 19 § ja 24 §) sekä asiakkaiden palvelutuotannon kehittäminen (Henkilötietolaki (523/1999) 8 § 5. mom.) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaiden osalta rekisterin tietosisältö on asiakasrekisteriin liittyneen henkilön nimi, asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite sekä tiedot asiakasyrityksen käyttämistä palveluista.

Markkinoinnin osalta rekisterin tietosisältö on markkinointirekisteriin liittyneen henkilön sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi ja mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten tarjouspyynnöt ja yhteydenotot, sekä saagaikkunat.fi-internetsivun käyttötiedot.

Rekisteröidystä voi olla tallennettu tietoja sekä asiakas- että markkinointirekisterin näkökulmasta.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään henkilöiltä, jotka haluavat tilata sähköpostiinsa Salmisen Puutyö Oy:n uutiskirjeen ja/tai esitteen, sekä henkilöiltä, jotka jättävät yhteydenottopyynnön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Salmisen Puutyö Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta osa henkilötietojen automaattisesta käsittelystä markkinointiviestintään liittyen voi tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevista tietojärjestelmistä. Tällaisissa tapauksissa käytettävät järjestelmät noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukittuna.

ATK:lla käsiteltävät tiedot 

ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään tietoturvakäytäntöjä noudattaen rekisterinpitäjän tietojärjestelmässä, johon tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, kuten markkinointitoimistolle. Tällöin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoittamalla rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sekä liittää mukaan kuvallinen todistus omasta henkilöllisyydestään. Pyyntöihin pyritään vastaamaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus tulee tehdä sähköpostitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Jokaisella on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Kielto tulee tehdä sähköpostitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jätä yhteydenottopyyntö

Palvelemme teitä mielellämme! Lähetä meille yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella tai soita suoraan alla olevaan numeroon.

  • Tietosuojaseloste